SON?NE ELEKTRARNE

RAZMIŠLJATE O IZGRADNJI SON?NE ELEKTRARNE ZA POKRIVANJE LASTNE PORABE ELEKTRI?NE ENERGIJE (»net metering«) ?

STE VEDELI, DA:

-          si z izgradnjo lastne son?ne elektrarne zagotovite neodvisnost nihanja cen na trgu,

-          je najve?ja nazivna mo? naprave 11 kW, kar naj bi zadoš?alo potrebam povpre?nega gospodinjstva

-          ni potrebe po odprtju dejavnosti (s.p.) saj se energija pora?una na ra?unu, ?e pa je poraba gospodinjstva manjša od koli?ine proizvedene elektri?ne energije se višek proizvedene elektri?ne energije  podari dobavitelju elektri?ne energije

-          ivljenjska doba elektrarne je 30 let

-          da se Vam investicija lahko povrne v 7-10 letih

-          v primeru poara son?na elektrarna ne ovira intervencije gasilcev, saj v izklopljenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je najve? 50 V izmeni?ne napetosti oziroma najve? 120 V enosmerne napetosti, v praksi pa so še vrednosti celo veliko manjše.

 

KAKO DELUJE SISTEM NET METERING?

- merjenje elektri?ne energije poteka na letnem nivoju, kar Vam omogo?a, da višek elektri?ne energije, ki jo proizvede Vaša elektrarna oddate v omreje ter jo vzamete takrat ko jo potrebujete.

- obra?unsko obdobje je eno koledarsko leto

- pri obra?unu elektri?ne energije in omrenine se upošteva razlika med prevzeto in oddano elektri?no energijo konec koledarskega leta

 

NUDIMO IZGRADNJO SON?NE ELEKTRARNE NA KLJU?

V sklopu tega vam nudimo:

-študijo izvedljivosti son?ne elektrarne in svetovanje

-izra?un in zasnovo velikosti son?ne elektrarne glede na Vaše potrebe

-pripravo dokumentacije za pridobitev soglasja za priklju?itev

-pripravo dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev in kredita na Eko Skladu

-izvedbo in zagon son?ne elektrarne

-vzpostavitev daljinskega nadzora ter

-meritve